Accepteert u het gebruik van cookies om een betere ervaring op onze website te garanderen?

Zie meer

Uitzonderlijke sluiting op zaterdag 22 juni 2024

Zie meer

Mentions légales

ARTIKEL 1 - ALGEMENE PRINCIPES

1.1 BPS22 met maatschappelijke zetel te Boulevard Solvay, 22 - 6000 Charleroi, geregistreerd bij de KBO onder het nummer BE 0409 750 962, hierna genoemd BPS22 beheert www.bps22.be (hierna de 'Site' genoemd).

1.2 Alle gegevens van persoonlijke aard die wij verzamelen (hierna 'Gegevens' genoemd) zullen behandeld worden, conform aan de Belgische en Europese reglementering met betrekking tot de bescherming van gegevens van persoonlijke aard, en meer bepaald Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), de richtlijn 2002/58/EG, gewijzigd door de richtlijn 2009/136/EG en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, gewijzigd door de wet van 10 juli 2012.

1.3 U wordt verzocht dit confidentialiteitscharter (hierna het 'Charter' genoemd) aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Het Charter beschrijft de maatregelen die genomen worden voor het beheer van uw gegevens tijdens het gebruik van de Site en uw rechten als gebruiker van de Site.

2.2 Het Charter is toepasselijk voor alle diensten aangeboden door BPS22 via de Site.

ARTIKEL 3: GEGEVENS DIE KUNNEN VERZAMELD WORDEN

3.1 Wanneer u onze Site bezoekt, kan dat met zich meebrengen dat wij informatie opslaan (onder meer de Gegevens) op verschillende manieren:

3.1.1 Gegevens verstrekt door de gebruikers. Wij verzamelen de Gegevens die u ingeeft op de Site om BPS22 en zijn partners de opdrachten te verwerken en uitvoeuren.

3.1.2 Informatie verzameld via technologische instrumenten. Wanneer u op onze Site surft, kunnen onze informaticasystemen passieve gegevens verzamelen zoals uw IP-adres (Internet Protocol) of het type van uw browser. Wij gebruiken ook Cookies om informatie te verzamelen over de datum en het uur van uw bezoek of de zones van de Site die u bezocht hebt.

3.2 Door onze Site te bezoeken of uw Gegevens in te geven, stemt u in en geeft u toelating om uw gegevens te verzamelen en te verwerken, zoals beschreven in het Charter. Stemt u daarmee niet in of laat u het verzamelen en verwerken van uw Gegevens zoals beschreven in dit Charter niet toe, gebruik dan de Site niet.

3.3 U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door BPS22 te contacteren op volgend postadres: Boulevard Solvay, 22 - 6000 Charleroi of per e-mail op volgend adres: email hidden; JavaScript is required

ARTIKEL 4 : DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

4.1 De Gegevens die wij verzamelen, zijn bestemd voor de uitvoering en de opvolging van uw bestelling en voor de prestaties die ermee gepaard gaan. Zij dienen ook om de diensten te verbeteren die wij u aanbieden doordat ze ons informeren over uw interesses betreffende functionaliteit, prestatie en ondersteuning van onze diensten.

4.2 Wij kunnen de verzamelde Gegevens zelf gebruiken of via verschillende dragers met het oog op promotionele, commerciële of informatieve communicatie. In dat kader, om u toe te laten de Site beter te gebruiken en u op de hoogte te houden van de nieuwigheden en onze beste aanbiedingen van het moment, kunnen wij u gratis newsletters voorstellen. Behalve verzet van uwentwege, wanneer u gebruik hebt gemaakt van de diensten van BPS22, kunnen wij u via elektronische weg informatie sturen betreffende het gebruik van de Site en onze promotionele aanbiedingen.

4.3 Wij kunnen de Gegevens ook gebruiken om studies uit te voeren die leiden tot een verbetering van onze dienstverlening.

4.4 uw Gegevens openbaar te maken indien dat nodig is om (a) de toepasselijke wetten te respecteren of om te beantwoorden aan een beschikking of injunctie uitgaande van rechtbanken en hoven of (b) om onze rechten en deze van de gebruikers van Site te beschermen en te verdedigen.

4.5 Wij kunnen ertoe gebracht worden uw Gegevens over te maken aan onze partners voor direct-marketing per e-mail, indien u ervoor kiest onze promotionele communicatie te ontvangen. Wij zullen hoe dan ook alle redelijke maatregelen nemen om zeker te zijn dat deze ondernemingen dit Charter respecteren. Onze politiek bestaat erin deze ondernemingen te verbieden om uw Gegevens te gebruiken voor elk ander doeleinde dan het leveren van producten en/of diensten uitdrukkelijk gevraagd door BPS22.

ARTIKEL 5: RECHT VAN VERZET

5.1 U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens en hun gebruik voor prospectiedoeleinden, en meer bepaald voor commerciële. Dit recht kan uitgeoefend worden door een schrijven te sturen naar de maatschappelijke zetel van BPS22 op volgend postadres: Boulevard Solvay, 22 - 6000 Charleroi of per e-mail op volgend adres: email hidden; JavaScript is required

5.2 Voor het opzeggen van een abonnement op onze newsletters, kunt u het recht op verzet uitoefenen door te klikken op de link voor opzeg/uitschrijven onderaan elk van de newsletters. Er zal slechts rekening worden gehouden met de vraag om opzeg van uw abonnement, wanneer een bericht dat bevestigt. Is dat niet het geval, dan kunt u uw recht op verzet uitoefenen zoals beschreven in artikel 6.1 van huidig Charter.

ARTIKEL 6: RECHT TOT TOEGANG, CORRECTIE, SCHRAPPING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

6.1 U beschikt over het recht tot toegang, correctie, verwijdering en beperking van het gebruik van uw Gegevens overeenkomstig artikels 15, 16, 17 en 18 van de GDPR (General Data Protection Regulation).

6.2. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door een schrijven te richten aan de maatschappelijke zetel van BPS22 op volgend postadres: Boulevard Solvay, 22 - 6000 Charleroi of per e-mail op volgend adres: email hidden; JavaScript is required

6.3 Vooraleer te antwoorden op een dergelijke vraag, kunnen wij u uitnodigen om u te identificeren.

ARTIKEL 7: RECHT VAN OVERDRAAGBAARHEID

7.1. U beschikt ook over het recht om uw Gegevens die u verstrekt hebt aan BPS22 te ontvangen in een gestructureerd formaat, courant gebruikt en leesbaar door een machine, en over het recht ze door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking in het geval de verwerking van deze Gegevens gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedés.

ARTIKEL 8: COOKIES

8.1 Cookies zijn Gegevens die verstuurd worden op uw terminal via uw browser wanneer u de Site bezoekt. Zij bevatten een uniek identificatienummer. Cookies vereenvoudigen de toegang tot de Site en het surfen en verhogen de snelheid en de efficiëntie van het gebruik ervan. Zij kunnen ook gebruikt worden om de Site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten ook toe het gebruik van de Site te analyseren.

8.2. BPS22 informeert u over de types van cookies die gebruikt worden op de Site:

  • Analytics Cookies (Google Analytics, Facebook);
  • De cookies die gebruikt worden als 'winkelmandje' op een commerciële website (paysdeslacs.be)laten de opvolging toe van elementen die geregistreerd werden op uw winkelmand.

De sessiecookies worden aangewend om uw gebruik van de Site te vergemakkelijken door bepaalde Gegevens over u te memoriseren zijn voorkeuren.

8.3. Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot elektronische communicaties, is uw toestemming niet nodig voor de installatie van een cookie wanneer de cookie uitsluitend als doel heeft de communicatie via elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken of is strikt nodig voor de levering van een online dienst op uw uitdrukkelijk verzoek (sessiecookies).

8.4. U kunt de installatie van technische cookies weigeren door de onderstaande procedures te volgen, in functie van uw browser.

Internet Explorer, hier vermelde procedure

  • Wanneer u op het Internet surft met Mozilla Firefox, volg dan de hier vermelde procedure
  • Wanneer u op het Internet surft met Google Chrome, volg dan de hier vermelde procedure
  • Wanneer u op het Internet surft met Safari, volg dan de hier vermelde procedure

8.5. BPS22 informeert u dat het deactiveren van de cookies nadelig kan zijn voor een optimaal surfen en de functionaliteiten van de Site.

8.6. U hebt altijd de mogelijkheid om aanvaarde cookies in te trekken. Wenst u cookies te schrappen, dan zullen de voorkeuren die gecontroleerd worden door deze cookies eveneens geschrapt worden.

ARTIKEL 9: BEVEILIGING

Voor de bescherming van de verzamelde gegevens hebben wij in het systeem een beveiligingsprogramma geïnstalleerd. Bovendien beschikken onze informaticasystemen over een versleuteling van de Gegevens en een dispositief voor de bescherming van het programma.

ARTIKEL 10: BEWARING VAN DE GEGEVENS

BPS22 zal uw Gegevens bewaren tijdens een periode van 1 week na de annulering van uw inschrijving teneinde u nieuwe producten en/of diensten aan te bieden.

ARTIKEL 11: RECHT OP BEZWAAR

Zonder afbreuk te doen aan alle overige administratieve of rechtsmiddelen, beschikt u over het recht een klacht in te dienen bij een controle-autoriteit, meer bepaald bij de lidstaat van uw normale woonplaats, werkplaats of plaats waar de mogelijke schending plaatsvond, indien u denkt dat de verwerking van uw Gegevens de GDPR heeft geschonden.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32(0)2 274 48 00 • Fax: +32(0)2 274 48 35
E-mail: email hidden; JavaScript is required